Weltweiter Klimastreik am 25. März

25.03.22
Österreich

Diese Veranstaltung liegt in der Vergangenheit.

Danke für deine Teilnahme!

Infos auf Ukrainisch (Інформація українською мовою)

Глобальний кліматичний страйк 25 березня 2022 року

У п’ятницю, 25 березня 2022 року, Fridays For Future знову закликає до глобальних протестів. В Австрії відбудуться акції у Відні, Граці, Зальцбурзі, Санкт-Пельтені та багатьох інших містах. Цього разу глобальний кліматичний страйк присвячений девізу «Люди не прибуток». Разом з вами, кліматичні герої, вимагатимуть того, що було обіцяно в Парижі у 2015 році та на кліматичній конференції ООН у Глазго у 2021 році: дотримання цілі 1,5 градуса. Часове вікно для збереження клімату закривається, у нас залишилося мало часу. Згідно зі звітом Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), 3,6 мільярда людей вже перебувають у «високій небезпеці» через наслідки зміни клімату.

Люди не прибутки

Профспілки, НУО (Неурядові організації) та представники різних релігій також підтримують заклик до більшого захисту клімату та соціальної справедливості. Міжнародний девіз наступного глобального кліматичного страйку 25 березня – «Люди не прибутки». Деякі корпорації спричиняють більшість викидів парникових газів. Тому треба починати з великих важелів, а не перекладати відповідальність на окремих людей. Політики мають забезпечити соціальні та всеосяжні закони, які створюють основу для змін, сприятливих до клімату!

Кліматична політика – це політика миру

Війна в Україні дуже чітко показує нам цю проблему. Австрія отримує значну частину свого імпортованого викопного палива з Росії. Тож ми не лише поставили себе в залежність від поставок із-за кордону, а й допомогли фінансувати війну в Україні. З кожним євро, який ми платимо російським постачальникам енергії, ми трохи більше вносимо в цю військову агресію. Вугілля, нафта і газ становлять понад 50% державного бюджету Росії, тому ця війна в основному фінансується за рахунок викопного палива. Тому ми ще раз вимагаємо: відмовитися від вугілля, нафти та газу! Тому що енергетична система, заснована на викопній енергії, не тільки підігріває кліматичну кризу, а й конфлікти та війни в усьому світі.

Що ти можеш зробити?

Виходьте з нами на вулиці 25 березня, станьте частиною однієї з наших кампаній і відстоюйте кліматичну справедливість і майбутнє, в якому варто жити! Ми вже багато чого досягли за останні кілька місяців, але ще багато чого потрібно зробити. Ми зупинили будівництво тунелю Лобау, і вже більше п’яти місяців кліматичні герої з Friday For Future та інших організацій займаються будівельними майданчиками міської автомагістралі (яку применшено називають міською вулицею).

У квітні 2021 року за вашої підтримки ми змогли подати революційний європейський позов щодо клімату до Європейського суду з прав людини, і CO2 вперше буде оподатковуватися однаково в Австрії. Тим не менш, в плані захисту клімату ще багато чого потрібно зробити! Перш за все, австрійська держава не мала жодних дійсних кліматичних цілей протягом 400 днів. Нам потрібен хороший закон про захист клімату, щоб цілеспрямовано зменшити наші викиди та зробити свій справедливий внесок у Паризьку кліматичну угоду!
У багатьох австрійських містах проводяться кампанії. У нашому огляді подій ви знайдете заплановані кліматичні страйки у вашому регіоні.
У всьому світі на всіх континентах пройдуть протести в ім’я глобальних рухів за кліматичну справедливість! Виходьте з нами на вулиці! – і найкраще візьми з собою своїх друзів.

Infos auf Russisch (Информация на русском языке)

Глобальная климатическая забастовка 25 марта 2022 года

В пятницу, 25 марта 2022 года, организация Fridays For Future (Пятницы за будущее) вновь призывает к протестам по всему миру. В Австрии акции пройдут в Вене, Граце, Зальцбурге, Санкт-Пёльтене и многих других городах. На этот раз девиз глобальной климатической забастовки - "Люди, а не прибыль".
Вместе с вами, климатическими героями, мы требуем выполнения обещаний, данных в Париже в 2015 году и на Климатической конференции ООН в Глазго в 2021 году: соблюдение целевого показателя в 1,5 градуса. Окно возможностей для спасения климата закрывается, у нас осталось не так много времени. Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 3,6 миллиарда человек уже находятся под угрозой из-за последствий изменения климата.

Люди, а не прибыль

Профсоюзы, НКО и представители различных религий также поддерживают призыв к усилению защиты климата и социальной справедливости.
Международный девиз следующей глобальной климатической забастовки 25 марта - "Люди, а не прибыль". Несколько корпораций являются причиной большинства выбросов парниковых газов. Вот почему нам нужно начинать с больших рычагов, а не перекладывать ответственность на отдельных людей. Политики должны разработать социальные и всеобъемлющие законы, которые создадут основу для климатически справедливых преобразований!

Климатическая политика - это политика мира

Война в Украине наглядно демонстрирует нам эту проблему. Австрия получает значительную часть импортируемого ископаемого топлива из России. Таким образом, мы не только поставили себя в зависимость от поставок из-за рубежа, но и участвовали в финансировании войны в Украине. С каждым евро, который мы платим российским поставщикам энергоносителей, мы вносим еще немного средств в эту военную агрессию. Уголь, нефть и газ составляют более 50% российского государственного бюджета - таким образом, эта война в значительной степени финансируется за счет ископаемых энергоносителей. Поэтому мы еще раз требуем: долой уголь, нефть и газ! Ведь энергетическая система, основанная на ископаемом топливе, не только подпитывает климатический кризис, но и конфликты и войны во всем мире.

Что вы можете сделать?

Присоединяйтесь к нам на улицах 25 марта, станьте участником одной из наших акций и выступите за климатическую справедливость и достойное будущее! За последние месяцы мы уже многого достигли, но нам еще многое предстоит сделать. Мы остановили строительство туннеля Лобау и уже более пяти месяцев климатические герои из организации Fridays For Future и других организаций занимают строительные площадки городской автомагистрали (также известной под уничижительным названием "городская дорога"). В апреле 2021 года, благодаря вашей поддержке, нам удалось подать беспрецедентный иск о защите климата в Европейский суд по правам человека, и впервые в Австрии CO2 будет облагаться единым налогом. Тем не менее, в области защиты климата еще многое предстоит сделать! Прежде всего, у австрийского государства уже 400 дней нет ни одной действующей климатической цели. Нам нужен хороший закон о защите климата, чтобы целенаправленно сократить выбросы и внести свой справедливый вклад в Парижское соглашение по климату!
Акции проходят во многих городах Австрии. В нашем обзоре мероприятий вы можете найти запланированные климатические забастовки в вашем регионе. Во всем мире, на всех континентах пройдут акции протеста во имя глобальных движений за климатическую справедливость! Присоединяйтесь к нам на улицах! - и зови с собой всех своих друзей.

Infos auf Serbisch (Информације на српском)

Глобални климатски штрајк 25. марта 2022

У петак, 25. марта 2022, Fridays For Future поново позива на глобалне протесте. У Австрији биће акције у Бечу, Грацу, Салзбургу, Ст. Пелтену и многим другим градовима. Овога пута глобални климатски штрајк је посвећцен мотоу “Људи, не профит”. Заједно с вама, климатским херојима и хероинама, захтијевамо оно што је обећано у Паризу 2015. и на климатској конференцији УН-а у Глазгову 2021. : усклађеност са циљем од 1,5 степена. Прозор за спас климе се затвара, немамо много времена. Према извештају Међувладиног панела за климатске промене (ИПЦЦ), 3,6 милијарди људи већ је “високо угрожено” посљедицама климатски промјена.

Људи, не профит

Синдикати, невладине организације и представници различитих религија подржавају позив на већу зажтиту климе и социјалну правду. Међународни мото сљедећег глобалног климатског штрајка 25. марта је “људи не профит”. Неколико корпорација узрукоје већину емисија стакленичких плинова. Зато морамо сви заједно да кренемо напред, а не пребацивати одговорност на појединце. Политичари морају обезбедити друштвене свеобухватне законе који постављају оквир за климатску трансформацију!

Климатска политика је политика мира

Украјински рат нас врло добро доводи до проблема. Аустрија купује већина коришчених фосилних горива из Русије. Нисмо финансирали само испоруке из иностранства, већ и рат у Украјини. Сваким Евром који платимо руским довављачима енергије, доприносимо мало више овој војној агресији. Угаљ, нафта и гас чине више од 50% руског државног буджета - тако да се овај рат у главном финансира фосилним горивима.

Зато још једном тражимо: Изађемо из угља, нафте и гаса! Јер енергетски систем заснован на фосилној енергији не само да подгрева климатску кризу, већ и сукобе и ратове широм света.

Шта можеш ти да урадиш?

Изађи с нама на улице 25. марта, постани дио једне од наших кампаља и заузми се за климатску правду и будућност у којој вриједи живети! Већ смо много постигли у посљедњих неколико месеци али има још много тога да се уради. Зауставили смо изградњу “Лобау” тунела и више од пет месеци климатски хероји из “Fridays For Future” и других организација већ окупирају градилишта градског автопута (познатог и као “градска улица”...)

Уз вашу подршку смо успјели поднети револуционарну “Европску Тужбу” о климатским промјенама Европском суду за људска права. По први пут, ЦО2 ће се поорезовати уједначено. Ипак, има још много тога да се уради у погледу заштите климе! Изна свега, австријска држава већ 400 дана није имала валидне климатске циљеве. Потребан нам је добар закон о заштити климе како бисмо циљано смање смањили наше емисије и дали поштен допринос Париском Споразуму о клими!

У многим австријским градовима постоје кампање. Планиране догођаје можеш пронаћи у вашем подручју. Широм света биће протеста на свим континентима у име глобалних покрета за климатску праву! Изађите са нама на улице! И најбоље повести све своје пријатеље са собом.

Infos auf Kroatisch/Bosnisch (Informacije na bosanskom/hrvatskom)

Globalni klimatski štrajk 25. marta 2022

U petak, 25. marta 2022. Fridays For Future (Petkom za budućnost) ponovo poziva na globalne proteste. U Austriji će se održati akcije u Beču, Gracu, Salzburgu, St. Pöltenu i mnogim drugim gradovima. Ovog puta globalni klimatski štrajk je posvećen poruci "Ljudi, ne profit". Zajedno s vama, klimatskim junacima i junakinjama, zahtijevamo ono što je obećano u Parizu 2015. i na klimatskoj konferenciji UN-a u Glazgovu 2021.: zadržavanje cilja od 1,5 stepena. Mogućnost za spas klime nestaje, nemamo mnogo vremena. Prema izvještaju Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC), već je 3,6 milijardi ljudi "visoko ugroženo" zbog posljedica klimatskih promjena.

Ljudi, ne profit

Sindikati, nevladine organizacije i predstavnici različitih religija također podržavaju intenziviranje aktivnosti za zaštitu klime i socijalne pravde. Međunarodni moto sljedećeg globalnog klimatskog štrajka 25. marta je “Ljudi, ne profit”. Samo mali broj koncerna uzrokuje većinu emisija stakleničkih plinova na svijetu. Zato moramo korijene problema riješiti, (svi zajedno krenuti naprijed,) a ne prebacivati odgovornost na pojedince. Političari moraju uspostaviti društvene i sveobuhvatne zakone koji pružaju okvir za klimatsku transformaciju!

Klimatska politika je politika mira

Rat u Ukrajini nam vrlo dobro prikazuje problem. Većina uvoženih fosilnih goriva u Austriji se nabavlja u Rusiji. Nismo se tako samo doveli u stanje ovisnosti, nego smo i finansirali rat u Ukrajini. Svakim evrom koji platimo ruskim dobavljačima energije, doprinosimo malo više toj vojnoj agresiji. Ugalj, nafta i plin čine više od 50% ruskog državnog budžeta - tako da se ovaj rat uglavnom finansira fosilnim gorivima.

Zato još jednom zahtijevamo: Izbacimo ugalj, naftu i plin! Jer energetski sistem zasnovan na fosilnoj energiji ne samo da pogoršava klimatsku krizu, već i sukobe i ratove širom svijeta.

Šta možeš ti učiniti?

Izađi s nama na ulice 25. marta, postani dio jedne od naših akcija i založi se za klimatsku pravdu i budućnost u kojoj vrijedi živjeti! Već smo mnogo postigli u posljednjih nekoliko mjeseci, ali ima još mnogo toga da se uradi. Zaustavili smo izgradnju "Lobau" tunela i više od pet mjeseci klimatski heroji iz Fridays For Future i drugih organizacija okupiraju gradilišta gradskog autoputa (takozvane "gradske ceste").

Uz vašu podršku smo uspjeli podnijeti revolucionarnu “Evropsku Tužbu” o klimatskim promjenama pri Evropskom sudu za ljudska prava. Po prvi put, karbon-di će se ujednačeno oporezovati. Ipak, ima još mnogo toga da se uradi u pogledu zaštite klime! Iznad svega, austrijska država već 400 dana nije uspostavila validne klimatske ciljeve. Potreban nam je dobar zakon o zaštiti klime kako bismo ciljano smanjili naše emisije i dali pošten doprinos Pariškom sporazumu o klimi!

U mnogim austrijskim gradovima će se održati akcije. U našem pregledu događaja možeš pronaći organizovane kampanje na tvom području. Širom svijeta i na svim kontinentima će se desiti protesti u ime globalnog pokreta za klimatsku pravdu! Izađite sa nama na ulice! - I najbolje povedite sve svoje prijatelje sa sobom.

Infos auf Türkisch (Türkçe bilgiler)

25 Mart 2022 Evrensel İklim Grevi

Fridays for Future 25 Mart 2022 Cuma günü yeniden dünya çapında protestolara çağırıyor. Avus-turya’da Viyana, Graz, Salzburg, St. Pölten’de ve daha birkaç şehirde de eylemler olacak. Bu defa Küresel İklim Grevi tamamen “İnsanlar, Kâr Değil” (People not Profit) sloganıyla ilgili.
Siz iklim kahramanlarıyla birlikte 2015’te Parisve 2021’de Glasgow’daki BM İklim Değişikliği Konferansı’nda vaat edileni talep ediyoruz; 1.5 derece hedefine uyma. İklimi kurtarmak için zaman penceresi daraliyor, çok fazla zamanımız kalmıyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporuna göre, 3,6 milyar insan iklim değişikliğinin sonuçları nedeniyle şimdiden “yüksek derecede tehlike altında”.

İnsanlar, Kâr Değil

Sendikalar, STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları) ve çeşitli dinlerin temsilcileri de daha fazla iklim koruma ve sosyal adalet çağrısını destekliyor.
25 Mart’ta önümüzdeki Küresel İklim Grevinin uluslararası sloganı “İnsanlar, Kâr Değil”. Birkaç şirket, sera gazı emisyonlarının çoğunluğuna neden oluyor. Bu yüzden büyük sorumlularla başlama-lıyız ve sorumluluğu bireylere bırakmamalıyız. Politika, iklim dostu bir dönüşümün çerçevesini be-lirleyen sosyal ve kapsamlı yasalar sağlamalıdır!

İklim politikası barış politikasıdır

Ukrayna savaşı, sorunu bize çok açık halede gösteriyor. Avusturya ithal ettiği fosil yakıtların büyük bir kısmını Rusya’dan temin etmektedir. Böylece biz sadece yurtdışından gelen ithalatlara bağımlı kalmadık, aynı zamanda Ukrayna'daki savaşın finansmanına da yardımcı olduk. Rus enerji tedar-ikçilerine ödediğimiz her euro ile bu askeri saldırganlığa biraz daha katkıda bulunuyoruz. Kömür, petrol ve gaz Rusya’nın devlet bütçesinin %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu yüzden bu savaş büyük ölçüde fosil yakıtlarla finanse ediliyor. Bu nedenle bir kez daha talep ediyoruz ki kömürden, petrolden, gazdan çıkalım! Çünkü fosil enerjiye dayalı bir enerji sistemi sadece iklim krizini değil, dünya çapında çatışmaları ve savaşları da kışkırtıyor.

Ne yapabilirisin?

25 Mart'ta bizimle sokaklara çık, kampanyalarımızdan birisinin parçası ol,iklim adaleti ve yaşamaya değer bir gelecek için destekle! Son birkaç ayda zaten çok şey başardık, ancak hala yapılacak çok şey var. Lobau tünelinin inşaatını durdurduk ve beş aydan fazla bir süredir Fridays For Future ve diğer kuruluşlardan iklim kahramanları şehir otobanının (tehlikesiz gösterilmeye çalışılan, “şehir caddesi” olarak da bilinen) inşaat alanlarını işgal etmektedirler. Nisan 2021’de sizlerin desteğiyle çığır açan Avrupa İklim Davası’nı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne sunabildik ve CO2 ilk kez Avusturya’da tek tip vergilendirilecek. Buna rağmen iklim koruması üzerine daha yapılacak çok şey var! Her şeyden önce, Avusturya Devleti`nin 400 gündür geçerli bir iklim hedefi yok. Emisyon-larımızı hedeflenen bir şekilde azaltmak ve Paris İklim Anlaşmasına adil katkımızı sağlamak için iyi bir iklim koruma yasasına ihtiyacımız var!
Avusturya'nın birçok şehrinde kampanyalar var. Bölgende planlanan iklim grevlerini etkinliğimizin genel bakışında bulacaksın. Dünya çapında her kıtada küresel iklim adaleti hareketleri adına protes-tolar düzenlenecek! Bizimle sokaklara çık ve daha iyisi tüm arkadaşlarını yanında götür!

Bald ist es so weit – Menschen auf der ganzen Welt werden wieder für eine klimagerechte Zukunft demonstrieren! Bist du dabei?

Am Freitag, 25. März 2022, ruft Fridays For Future erneut zu weltweiten Protesten auf. In Österreich wird es unter anderem in Wien, Graz, Salzburg, St. Pölten und vielen weiteren Städten Aktionen geben. Dieses Mal steht der Weltweite Klimastreik ganz im Motto „People not Profit“.

Gemeinsam mit euch Klimaheldinnen fordern wir ein, was 2015 in Paris und 2021 bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow versprochen wurde: Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Das Zeitfenster zur Rettung des Klimas schließt sich. Dadurch sind nach dem aktuellen Bericht des Weltklimarats (IPCC) bereits jetzt bis zu 3,6 Milliarden Menschen „hochgradig gefährdet“. Denn nur durch umfassenden Klimaschutz ist eine lebenswerte Zukunft für uns alle möglich! Am Freitag, den 25. März, tragen wir unsere Forderung nach mehr Klimagerechtigkeit auf die Straße, die Tausende mit uns laut einfordern werden. Auch Gewerkschaften, NGOs, Religionsvertreterinnen und Co. unterstützen den Ruf nach mehr Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit.

Weltweiter Klimastreik am Heldenplatz in Wien

Erfolgreiche Monate liegen hinter uns: Wir haben den Bau des Lobautunnels gestoppt und seit über fünf Monaten besetzen Klimaheld*innen von Fridays For Future und anderen Organisationen die Baustellen der Stadtautobahn (auch verharmlosend bekannt als Stadtstraße). Im April 2021 konnten wir mit deiner Unterstützung die wegweisende Europäische Klimaklage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einreichen und CO2 wird in Österreich zum ersten Mal einheitlich besteuert werden. Dennoch gibt es beim Klimaschutz noch viel zu tun!

Über drei Jahre Klimastreik

Ausgehend von Greta Thunberg wurden in Österreich vor rund drei Jahren die ersten großen Schulstreiks fürs Klima organisiert. Am 15. März 2019, gab es den ersten großen Klimastreik von Fridays For Future in Österreich. Über 10.000 Menschen streikten in Wien am Held*innenplatz für eine klimagerechte Zukunft.

Ein Lichtermeer in Leoben, eine Raddemo durch Innsbruck und ein Camp mitten auf einer Baustelle. Die Demonstrationsformen von Fridays For Future in den letzten Jahren waren sehr divers. Mit verschiedensten Aktionen und Themenschwerpunkten haben wir versucht, die Klimakrise für alle Menschen verständlich und greifbar zu machen, und der Politik zu zeigen, dass es uns nicht egal ist. Denn die Klimakrise geht jede*n von uns etwas an!

Trotz verschiedener neuer Aktionsformen bleibt eines konstant: Die Kernforderung der Jugend hat sich in den letzten Jahren nicht geändert. Wir gehen immer noch für unsere Zukunft auf die Straße. Denn nur mit einem radikalen Umschwung der Politik, hin zu einer klimagerechten Welt durch eine klimagerechte Gesetzgebung, kann ein friedvolles Leben für uns alle auf der Erde sichergestellt werden. There is no Planet B! Wir müssen die Klimakrise verhindern und uns für eine bewohnbare Erde, wie wir sie kennen und lieben, einsetzen.

People not Profit: Eine sozial-ökologische Lösung

Das internationale Motto des nächsten Weltweiten Klimastreiks am 25. März lautet „People not Profit“. Mit der Aktion zeigen wir, dass täglich versucht wird, den Menschen weiszumachen, sie könnten die Klimakrise durch bewusste Konsumentscheidungen lösen. Dem zugrunde liegt die Erfindung des CO2-Fußabdrucks durch den Öl- und Gaskonzern BP in den 90ern. Wenn du mehr darüber erfahren willst, kannst du dir diesen Artikel von heise online oder dieses Video von Simplicissimus ansehen. Es ist längst bekannt, dass einige wenige Konzerne den Großteil der weltweiten Emissionen verursachen. Um die Klimakrise zu bewältigen, müssen wir bei den großen Hebeln ansetzen. Es ist wichtig, dass wir allen ein Bewusstsein für den Umgang mit unserem Weltklima haben. Die Lösung dieses globalen Problems darf allerdings nicht auf Individuen abgeschoben werden – die Politik muss soziale und umfassende Gesetze bereitstellen, die den Rahmen für eine klimagerechte Transformation vorgeben!

Der Ukraine-Krieg führt uns das Problem sehr klar vor Augen. Österreich bezieht einen Großteil seiner importierten fossilen Energieträger aus Russland. Wir haben uns somit nicht nur von Lieferungen aus dem Ausland abhängig gemacht, sondern auch den Krieg in der Ukraine mitfinanziert. Mit jedem Euro, den wir an russische Energielieferanten zahlen, tragen wir ein Stück mehr zu dieser militärischen Aggression bei. Kohle, Öl und Gas machen mehr als 50 % des russischen Staatshaushalts aus – dieser Krieg wird also maßgeblich durch fossile Energie finanziert. Gerade im Anbetracht der jetzigen Situation fordern wir einmal mehr: Raus aus Kohle, Öl und Gas! Denn ein Energiesystem, welches auf fossiler Energie aufbaut heizt nicht nur die Klimakrise, sondern auch Konflikte und Kriege weltweit an.

Zurück nach Österreich: Wir haben seit über 400 Tagen keine Klimaziele. Mehr als 400 Tage sind verstrichen, in denen die Politik nichts unternommen hat, um der Klimakrise entgegenzuwirken und sich selbst Ziele zu setzen, um die Klimakrise bewältigen zu können. Politiker*innen muss ihre Verantwortung beim Klimaschutz ernst nehmen und schnell handeln. 100 Konzerne weltweit sind für mehr als 70 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Interessen einiger weniger Konzerne mit großem Lobby-Budget und guten Kontakten dürfen wirksamen Gesetzen für ein sozial-ökologisches, besseres Leben nicht im Weg stehen. Wir brauchen ein gutes Klimaschutzgesetz, um unsere Emissionen gezielt zu reduzieren und unseren gerechten Beitrag zum Pariser-Klimaabkommen zu leisten!

Was kannst du für Klimaschutz tun?

Mitmachen! – und zwar beim Weltweiten Klimastreik am 25. März, wo wir einmal mehr das einfordern, was uns seit Jahren versprochen wird. Eine wirksame Klimapolitik.

Wir haben für euch wieder ein tolles Programm aus talentierten Musikerinnen und spannenden Rednerinnen zusammengestellt. Melde dich am Besten für unseren Newsletter an und folg uns auf Social Media, um Updates zur Demo Route, zum Line-Up und allem weiteren als erster zu sehen.

Newsletter Kuvert

Melde dich für den Fridays For Future-Newsletter an

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke verarbeitet werden und eine werbliche Ansprache per E-Mail erfolgt. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in jeder angemessenen Form widerrufen. Es gelten unsere Datenschutzbedingungen.

Komm am 25. März mit uns auf die Straße, werde Teil einer unserer Aktionen und setz dich für Klimagerechtigkeit und eine lebenswerte Zukunft ein! In vielen Städten Österreichs gibt es Aktionen. In unserer Eventübersicht findest du geplante Klimastreiks in deiner Umgebung. Weltweit wird es auf jedem Kontinent im Namen der globalen Klimagerechtigkeitsbewegungen Proteste geben! Komm mit uns auf die Straße! – und nimm am besten alle deine Freund*innen mit.

Wenn du uns finanziell unterstützen willst, damit dieser und weitere Klimastreiks und Aktionen machbar sind, findest du hier unser Spendenformular.

Wie wäre es mit einem neuen Profilbild?

Dein Profilbild ist ein toller Ort, um Unterstützung für eine klimagerechte Welt und Fridays For Future zu zeigen. Wir freuen uns, auf Instagram, Twitter, Facebook & Co. viele von euch mit einem Profilbild zum Weltweiten Klimastreik am 25. März zu sehen!

Zum Kalender hinzufügen

Unsere Demo-Regeln

  • Während unseren Aktionen verhalten wir uns friedlich und verursachen keinen Müll.
  • Wir bitten alle Aktionsteilnehmer*innen, unsere Aktionen nicht als Plattform für ihre eigenen Werbezwecke zu nutzen.
  • Wir weisen alle an unseren Aktionen teilnehmenden Menschen auf unsere Regeln hin und achten auf deren Einhaltung.

Bei unseren Veranstaltungen werden Fotos und Videos, darunter auch prominente Einzelaufnahmen, erstellt. Diese Verarbeiten wir nach ART 6 Abs 1 f) DSGVO. Wir schließen nicht aus, dass Film- und Fotoaufnahmen für die Nachbereitung von Veranstaltungen, Vorbereitung auf künftige Veranstaltungen, bezahlte Werbekampagnen oder andere Zwecke im Rahmen der Arbeit von Fridays For Future in Österreich verwendet werden.